اسامی کاندیداها جهت عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

آقای علی زارع

خانم نسیم جلالی 

خانم بیتا علی اکبری

آقای میرداود هاشمی (معرفی میرداود هاشمی)

آقای فرشاد محمدی دخت

خانم فاطمه حشمت

آقای امیر محمودی

خانم زهرا محمودیان

خانم سهیلا بی مثل

خانم ساینا شاد اهراب

خانم سارا سالار نژاد

خانم زهرا همتی

آقای احسان پور امامعلی

خانم زینب جباری

 

قبل از پر کردن فرم زیر توجه فرمایید:

1- همه دانشجویان رشته های علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز می توانند رای دهند.

2- به فرم هایی که کامل نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- شما می توانید نام 1 تا 7 نفر را بنویسید. اسم های بیشتر از 7 نفر در شمارش رای کنار گذاشته خواهند شد.