۲۰
مرداد
جشنواره ملی نوآوری در علوم اجتماعی
۱۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ
ایران - دانشگاه تبریز

جشنواره ملی نوآوری در علوم اجتماعی توسط انجمن علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و با همکاری دیگر مجامع علمی برگزار می شود.